Δύο επιλογές από την Παλατινή Ανθολογία (μτφρ. Μαρίας Μαρκαντωνάτου)

Βαιὰ φαγὼν καὶ βαιὰ πιὼν καὶ πολλὰ νοσήσας,
ὀψὲ μὲν, ἀλλ’ ἕθανον. ἔρρετε πάντες ὁμοῦ.

Λίγο ἔφαγα λίγο ἤπια, πολλὲς ἀρρώστιες πέρασα·
ἄργησα μὰ ἐπιτέλους πέθανα. Ἄ νὰ χαθεῖτε ὅλοι.

Άγνωστος

 

Ὤμοσα μυριάκις ἐπιγράμματα μηκέτι ποιεῖν·
πολλῶν γὰρ μωρῶν ἔχθραν ἀπεσπασάμην,
ἀλλ’ ὁπόταν κατίδω τοῦ Παφλαγόνα τὸ πρόσωπον
Πανταγάθου, στέξαι τὴν νόσον οὐ δύναμαι.

Ὁρκίστηκα μύριες φορὲς νὰ μὴ ξαναγράψω ἐπιγράμματα,
γιατὶ πολλῶν μωρῶν ἀπέσπασα τὴν ἔχθρα.
Μὰ ὅταν βλέπω τὴ φάτσα τοῦ Παντάγαθου
τοῦ Παφλαγόνα, τὴ νόσο νὰ ἐλέγξω ἀδυνατῶ.

Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς (4ος – 5ος μ.Χ. αιώνας)

 

Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο που μας το έστειλε! Το ίδιο μπορεί να κάνει ο καθένας και η καθεμιά, να στέλνει προς δημοσίευση οτιδήποτε κρίνει αξιόλογο.